Kandidátna listina pre voľby kandidáta na dekana FBI UNIZA 2023 - 2027

Kandidátna listina pre voľby kandidáta na dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2023 - 2027

Návrhová komisia pre voľby kandidáta na dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA na svojom zasadnutí 28. novembra 2022 overila všetky podané návrhy kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FBI UNIZA a na základe platného návrhu a písomného vyjadrenia súhlasu s kandidatúrou, zostavila Kandidátnu listinu pre voľby kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2023 – 2027 nasledovne:

  1. doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. - životopis a profesijná charakteristika


Kandidátna listina

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI