Habilitačná prednáška Ing. Zuzany Zvakovej, PhD.

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 19. októbra 2022 o 10.30 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky FBI UNIZA Ing. Zuzany Zvakovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku priradeného k odboru bezpečnostné vedy.

Názov habilitačnej prednášky: Zraniteľnosť vybraných objektov pred útokoms použitím výbušnín

Názov habilitačnej práce: Variabilita ohrozenia objektov nástražnýmvýbušným systémom

Habilitačná práca, habilitačný spis a oponentské posudky sú k dispozícii nasekretariáte dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.

Oznámenie

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI