Habilitačná prednáška Ing. Michala Titka, PhD.

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 19. októbra 2022 o 09.15 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pedagogického pracovníka FBI UNIZA Ing. Michala Titka, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku priradeného k odboru bezpečnostné vedy.

Názov habilitačnej prednášky: Posudzovanie zraniteľnosti spoločnostia možnosti jej znižovania

Názov habilitačnej práce: Zraniteľnosť spoločnosti a jej pripravenosť nakrízové javy

Habilitačná práca, habilitačný spis a oponentské posudky sú k dispozícii nasekretariáte dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.

Oznámenie

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI