Habilitačná prednáška Ing. Lucie Figuli, PhD.

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskejuniverzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogickýchtitulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 26. januára 2022 o 09.15 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky FBI UNIZA Ing. Lucie Figuli, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetkupriradeného k odboru bezpečnostné vedy.

Názov habilitačnej prednášky: Stanovenie úrovne ochrany objektov pred účinkami výbuchu

Názov habilitačnej práce: Ochrana kľúčových objektov pred účinkami výbuchu

Habilitačná práca, habilitačný spis a oponentské posudky sú k dispozícii na sekretariáte dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.

Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška sa uskutoční online prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na webovom sídle fakulty www.fbi.uniza.sk.

Oznámenie

Odkaz na habilitačnú prednášku

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI