Habilitačná prednáška

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, 


že sa dňa 22. mája 2024 o 09.15 h uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pedagogického pracovníka FBI UNIZA 

Ing. Jozefa Kubása, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku priradeného k odboru bezpečnostné vedy.


  • Názov habilitačnej prednášky: Vplyv civilnej ochrany pri dosahovaní požadovanej úrovne bezpečnosti v obciach.
  • Názov habilitačnej práce: Dosahovanie požadovanej úrovne bezpečnosti v miestnej samospráve s dôrazom na krízové javy.
  • Oznam

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI