Projects


Zahraničné projekty

   

   NATO IRIS: Inspection, maintenance and security pursued by innovative Robots, enhanced data communication and Infrastructure digital twinS
   

   Erasmus+ FIGHTARs - teasers for firefighters training in immersive rescue environments
   

   Erasmus+ KA202 Preparation for emergency situations: teaching rescue, surviving and first aid (TeachMergency)
   

   Erasmus+ Higher education
   

   NATO Advanced Training Course
   

   Erasmus+ - I will survive
    proj k force    Erasmus+ - Knowledge FOr Resilient soCiEty”- K-FORCE
    proj rain    7RP - Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím
proj cobacore

7RP - Komplexná obnova zameraná na spoločnosť  

( v rámci projektu - Meteo stanica FBI )

proj cipac DG Home Affairs - Critical Infrastructure Protection Against Chemical Attack
proj eradiate FP7-REGPOT - Enhancing research and innovation dimension of the University
of Zilina in intelligent transport systems
 proj v4nkr Analýza úrovne implementácie národných kvalifikačných rámcov NKR v krajinách
Višegrádskeho priestoru
      (projekt ukončený)
 tempsnip NATO - SPS ARW - Ochrana mäkkých cieľov

   

 


Domáce projekty

    Projekt APVV   

APVV-22-0562 Posilnenie odolnosti kľúčových prvkov infraštruktúry využitím pokrokov v 3D modelovaní

    Projekt APVV   

APVV-20-0457 Monitorovanie a trasovanie pohybu a kontaktu osôb v zdravotníckych zariadeniach

    proj fireff   

APVV - Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení     (projekt ukončený)

proj univvedpark ESF - Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline     (projekt ukončený)
proj okisd APVV - Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava     (projekt ukončený)
 proj stpt Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou
a univerzitným prostredím
    (projekt ukončený)

 


 


0
students
0
teachers
0
partners

FBI partners