Konferencia 2021

25. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou sa konferencia RKS neuskutoční.
O prípadnej zmene budeme informovať a tešíme sa stretnutie v najbližšom možnom termíne. 

Uvítame, ak budete zatiaľ výsledky vášho výskumu publikovať vo vedeckých časopisoch:

Cieľom konferencie RKS  je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových javov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch.

Miesto konania konferencia:
Žilinská univerzita v Žiline, budova AR, Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SR. - mapa

Odborné zameranie konferencie:
 • Krízové riadenie
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Manažment rizík
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb, majetku a informácií
 • Prevencia kriminality
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranné služby
 • Ochrana kritickej infraštruktúry 
 • Núdzové služby

Dôležité termíny:
 • Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu - bude upresnené
 • Zaslanie príspevku - bude upresnené
 • Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch - bude upresnené
 • Úhrada konferenčného poplatku a zaslanie avíza - bude upresnené
 • Zaslanie podrobného programu konferencie - bude upresnené

Konferenčný poplatok: 
bude upresnené

Kontakt:


Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Katarína BUGANOVÁ, PhD. organizačný garant konferencie, tel.: 00421-41-513 6748
 • Mgr. Valéria MORICOVÁ, PhD. manažérka konferencie, tel.: 00421-41-513 6731
 • Ing. Milan GOČ logistické a finančné zabezpečenie konferencie, tel.: 00421-41-513 6603
 • Ing. Michal TITKO, PhD. redaktor zborníka z konferencie, tel.: 00421-41-513 6713

Partneri konferencie:0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI