Konferencia 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA Vás pozýva na
25. medzinárodnú vedeckú konferenciu
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa bude konať 20 - 21. mája 2020 v Žiline.

Pozvánka 

Záväzná prihláška

Šablóna príspevku


OZNAM:

V zmysle príkazu dekanky č. 3/2020 sa konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí v pôvodnom termíne neuskutoční. Organizačný výbor konferencie kontaktuje účastníkov, ktorí uhradili vložné a dohodne s nimi spôsob refundácie, ďalej kontaktuje účastníkov, ktorí zaslali články a ponúkne im možnosť publikovať príspevok v časopise Krízový manažment alebo Komunikácie.  

Cieľom konferencie je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových javov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch.

Miesto konania konferencia:
Žilinská univerzita v Žiline, budova AR, Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SR. - mapa

Odborné zameranie konferencie:
 • Krízové riadenie
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Manažment rizík
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb, majetku a informácií
 • Prevencia kriminality
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranné služby
 • Ochrana kritickej infraštruktúry 
 • Núdzové služby

Dôležité termíny:
 • Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu - 20. 3. 2020 10.4.2020
 • Zaslanie príspevku - 10. 4. 2020
 • Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch - 27. 4 .2020
 • Úhrada konferenčného poplatku a zaslanie avíza - 30. 4. 2020
 • Zaslanie podrobného programu konferencie - 13. 5 .2020

Konferenčný poplatok: 
100 € s DPH zahŕňa zborník, obed, občerstvenie, banket. Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 30.4.2020 a zaslať avízo o platbe. Na základe prijatej platby bude vystavený a zaslaný daňový doklad. V prvý deň konania konferencie je možná platba v hotovosti.

Kontakt:


Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Katarína BUGANOVÁ, PhD. organizačný garant konferencie, tel.: 00421-41-513 6748
 • Mgr. Valéria MORICOVÁ, PhD. manažérka konferencie, tel.: 00421-41-513 6731
 • Ing. Milan GOČ logistické a finančné zabezpečenie konferencie, tel.: 00421-41-513 6603
 • Ing. Michal TITKO, PhD. redaktor zborníka z konferencie, tel.: 00421-41-513 6713

Partneri konferencie:0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI