KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2017

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH

LOGO
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA


Matej KADLIC, Vladimír MÓZER
IMPACT OF SELECTED FIRE-MODELLING INPUT PARAMETERS ON THE SAFE AVAILABLE EVACUATION TIME

VPLYV VYBRANÝCH VSTUPNÝCH PARAMETROV POŽIARNEHO MODELU NA DOSTUPNÝ BEZPEČNÝ ČAS EVAKUÁCIE

Michaela VAŠKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Jitka JOHANIDESOVÁ, Jan BŘEŇ, Josef KELLNER
VÝVOJ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA LETIŠTÍCH VE VZTAHU K TECHNICE PROVEDENÍ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ
CHANGES IN SECURITY MEASURES AT AIRPORTS IN RELATION TO MODUS OPERANDI OF TERRORIST ATTACKS


Rudolf URBAN, Aleš KUDLÁK
ALOKACE ZDROJŮ JAKO MANAŽERSKO-BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO NA ÚROVNI MUNICIPALIT
ALLOCATION OF RESOURCES AS A MANAGEMENT-SECURITY RISK IN THE LEVEL OF MUNICIPALITIES


Paweł OLBRYCHT
MIGRATION CRISIS IN THE EUROPEAN UNION – CAUSES AND MEASURES TO OVERCOME IT
MIGRAČNÁ KRÍZA V EURÓPSKEJ ÚNII - PRÍČINY A OPATRENIA NA JEJ PREKONANIE


Frantisek BOZEK, Adam PAWELCZYK, Magdalena NAPLAVOVA, Jaroslav KRASNY
APLIKACE METODY VÝBĚRU K EFEKTIVNÍMU ROZHODOVÁNÍ O DRUHU ANALÝZY RIZIK - PŘÍPADOVÁ STUDIE
APPLICATION OF CPR 18E METHOD FOR EFFICIENT DECISION MAKING PROCESS OF RISK ANALYSIS CASE STUDY


Zdeněk KOPECKÝ, Miroslav ŠPAČEK
BUSINESS CONTINUITY PLAN IN ENTITIES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE
PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY PREVÁDZKY V SUBJEKTOCH KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY


Jan SMETANA
DOPAD PŘEVRATU NA MAJDANU NA CIVILNÍ OBYVAELSTVO
IMPACT OF THE MAIDAN REVOLUTION ON CIVILIANS


Petra BEŇOVÁ, Jan BŘEŇ, Tomáš ZEMAN
TERORISTICKÉ ÚTOKY ZE STRANY „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ NA MĚKKÉ CÍLE
„LONE WOLF“ TERRORISM AND SOFT TARGETS


Luboš MAHDOŇ
MOTIVÁCIA OBYVATEĽSTVA NA ZLEPŠENIE KRÍZOVEJ PRIPRAVENOSTI
MOTIVATION OF POPULATION TO IMPROVE THE CRISIS PREPAREDNESS


Ivan PRINC, Zdeněk ŠAFAŘÍK
RIZIKA A PREVENCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ V DĚTSKÝCH TÁBORECH
RISKS AND PREVENTION IN THE FIELD PROTECTION OF CHILDREN IN CHILDREN'S CAMPS


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)