• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Veda a projekty

Veda a projekty

Vlastný vedecký profil je zameraný na zabezpečenie úloh spojených s ochranou osôb a majetku a objektov z pohľadu technických a technologických riešení. Riešenia vychádzajú z bezpečnostnej analýzy chránených objektov a z využiteľných metód a techník bezpečnostného manažmentu. Pozornosť je venovaná projektovaniu a riadeniu bezpečnostných systémov s využitím optimalizácie z hľadiska vlastnej bezpečnosti, ale i ekonomických nákladov.

Vedecká práca katedry je nasmerovaná predovšetkým do oblastí:

 • analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí v nadväznosti na aplikáciu do bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie),
 • rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie,
 • riešenie krízových situácií v bezpečnostnom prostredí,
 • softvérovej podpory, modelovania a projektovania bezpečnostných systémov (bezpečnostné projekty, prevencia).

Aktuálne cezhraničné projekty, vybrané výskumné aktivity :

Riešené projekty VEGA:

 • Finančná politika samospráv a jej riziká v kontexte reformy daňovej sústavy
 • Systémy zabezpečenia dopravy pri mimoriadnych situáciách
 • Vplyv sociálnej stratifikácie spoločnosti na tvorbu priamych a situačných preventívnych stratégií
 • Modelovanie systémov ochrany majetku a hodnotenie ich účinnosti a efektívnosti
 • Hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb

Riešené projekty KEGA:

 • Terminológia bezpečnostného manažmentu
 • Krízové situácie v železničnom staviteľstve
 • Vysokoškolská učebnica krízové plánovanie

Riešené projekty MVTS:

 • ČR/SR/00 Posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí
 • Poľ/Slov/ŽU/03 Riziká vplyvu niektorých majekových daní na financovanie obcí
 • Poľ/Slov/FŠI Skvalitnenie poskytovania dopravných, poštových a telekomunikačných služieb v cezhraničných regiónoch
 • ČR/SR/ŽU/04/02 Nové prístupy k vzdelávaniu a výcviku pre sféru bezpečnostného priemyslu
 • Poľ/Slov/ZU/04/2 Determinanty rastu ekonomickej kondície regiónu

Inštitucionálne projekty:

 • Aplikácia požiadaviek EÚ pre prípravu pracovníkov bezpečnostných služie
 • Riziká financovania dopravnej infraštruktúr
 • Metódy a štandardy zaistenia bezpečnosti osobných údajov

Ďalšie projekty:

 • Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry vysokoškolskej prípravy odborníkov bezpečnostného a krízového manažmentu
 • Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v Európskom regióne