A+ A A-

Legislatíva, dokumenty - prehľad

 Zákony a vyhlášky

  Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie so stavom k 1.9.2019)

  Vyhláška MŠ SR 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 o záverečných prácach na vysokej škole     


Základné dokumenty a vnútorné predpisy

  Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (dodatok č. 1)

  Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (v znení dodatkov 1,2,3,4,5,6,7)

  Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI  (v znení dodatku 1)

  Zásady volieb do Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI (dodatok č. 1)

  Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2019) (dodatok č. 1)

         Metodické usmernenie k študijnému poriadku  (metodické usmernenie FBI č.2/2015)

         Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (metodické usmernenie FBI č.1/2015)

  Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica UNIZA č.110/2013 v znení dodatkov 1,2)

  Pracovný poriadok  (smernica UNIZA č.159/2017)

  Štipendijný poriadok  (smernica UNIZA č.108/2013 v znení dodatkov 1,2)

         Podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií  (MU UNIZA č.2/2013 v znení dodatku 1 - MU k smernici č.108/2013)

         Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií  (pokyn dekana č.21/2017)

  Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica UNIZA č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

  Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica UNIZA č.30/2002 v znení dodatku 1)

  Grantový poriadok FBI  (v znení dodatku 1)

  Etický kódex študenta FBI

  Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

  Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

  Kolektívna zmluva na rok 2019

  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica UNIZA č.158/2017)   

  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI


Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekanky

  2019/28 - Dekanské voľno

  2019/26 - Inventarizácia majetku

  2019/25 - Tútori ročníkov 2019/2020

  2019/24 - Rada garantov FBI UNIZA

  2019/23 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja

  2019/22 - Graduačná komisia FBI UNIZA

  2019/21 - Disciplinárna komisia FBI UNIZA

  2019/20 - Komisia na opravné štátne skúšky 2019

  2019/19 - Akademický kalendár AR 2019/2020

  2019/18 - Redakčná a technická rada časopisu Krízový manažment

  2019/16 - Vymenovanie rady kvality

  2019/15 - Prijímacie konanie do III. stupňa VŠ štúdia - 2019

  2019/14 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa VŠ štúdia - 2019

  2019/13 - Pridelenie inštitucionálnych grantov

  2019/11 - Grantová komisia FBI

  2019/10 - Rada študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  2019/09 - Prehľad komisií na štátne skúšky - 2019

  2019/07 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ - 2019

  2019/02 - Komisia ERASMUS+

  2018/17 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2018/2019

  2018/14 - Akademický kalendár AR 2018/2019

  2018/05 - Čerpani dovolenky - 2018

  2018/04 - Nariadenie práce nadčas

  2017/28 - Zápisy z rokovaní odborových komisií doktorandského štúdia

  2017/25 - Vreckové - zahraničné pracovné cesty  (usmernenie k smernici UNIZA č. 146)

  2017/21 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

  2017/09 - Opatrenia pre vstup a pobyt v objektoch FBI UNIZA

  2016/15 - Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu

  2016/13 - Parkovanie v areáli Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na UNIZA (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

  2015/10 - Edičná komisia

  2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

  2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekana

  2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

  2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch     

  2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie UNIZA č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov


Habilitácie a inaugurácie

  Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

  Postup získavania vedecko-pedagogických titulov doc. a prof. na UNIZA  -  (metodické usmernenie UNIZA č.8/2016) 

  Pomôcka pre uchádzačov o habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FBI

  Prechodné odporúčané kritériá UNIZA na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

         Príloha-1 - Kritériá na získanie titulu docent a profesor

         Príloha-2 - Profesijný životopis - (vzor)

         Príloha-3 - Príloha k životopisu - (vzor)

         Príloha-4 - Prehľad pedagogickej činnosti - (tlačivo)

         Príloha-5 - Plnenie pritérií na získanie titulu "docent/profesor" - (tlačivo)

         Príloha-6 - Súhlas dotknutej osoby - (tlačivo)

         Príloha-7 - Zoznam tlačív na vytvorenie prehľadov k separátom publikácií

  Tlačivo 1   Tlačivo 2   Tlačivo 3   Tlačivo 4   Tlačivo 5
  Tlačivo 6   Tlačivo 7   Tlačivo 8   Tlačivo 9   Tlačivo 10

         Príloha-8 - Požadovaný obsah separátov    


Školné, poplatky a ďalšie platby na UNIZA

  Školné a poplatky spojené so štúdiom a s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica UNIZA č.116/2014 v znení dodatkov 1-8)

  Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (metodické usmernenia UNIZA č.2/2019)

         Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo - Príloha-1 k metodickému usmerneniu č.2/2019 ... pre funkčnosť vyplňovania použite Download)

  Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    


Záverečné práce

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 Z.z. o záverečných prácach na vysokej škole

  Smernica rektorky  č. 103/2012 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA  (v znení dodatku 1)

  Evidencia záverečných prác  (knižnica UNIZA - vloženie záverečnej práce do evidencie ZP)

         Evidencia záverečných prác  -  Užívateľský manuál pre vloženie ZP do evidencie

  Elektronický objednávkový systém záverečných prác pre študentov - EDIS  (väzba záverečných prác)

  Uniza Network Management System  -  Správa hesiel pre prihlásenie do systémov UNIZA    

  Pomôcka pre študentov "Ako písať a obhájiť bakalársku a diplomovú prácu"  (Míka, Strelcová - 2018)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


Výročné dokumenty, ...

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2018

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2017

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2016

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2015

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2014

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2013

  Dlhodobý zámer rozvoja FBI  na roky 2014-2020     


Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam, ...  ( Bc., Ing., PhD. )

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

    Individuálne študijné plány doktorandov

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - externé  - (tlačivo)

  Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Štruktúra (osnova) dizertačnej práce    


Ostatné dokumenty a tlačivá

  Prihláška do fakultného kola ŠVOČ  - (tlačivo)

  Žiadosť o zmenu v rozvrhu - príkaz rektora č. 5/2019 

  Príloha č. 1 - Žiadosť o zmenu v rozvrhu (tlačivo)

  Príloha č. 2 - Záznam o jednorazových zmenách v rozvrhu (tlačivo)

  Žiadosť o zaradenie do edičného plánu Žilinskej univerzity  - (tlačivo)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v slovenskom jazyku   (propagačný materiál)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v anglickom jazyku   (propagačný materiál)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


 

 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva