Legislatíva, dokumenty - prehľad

 Zákony a vyhlášky

  Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie so stavom k 1.9.2013)

  Vyhláška MŠ SR 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 o záverečných prácach na vysokej škole     


Základné dokumenty a vnútorné predpisy

  Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (v znení dodatkov 1,2)

  Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI

  Zásady volieb do Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI

  Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2016)

         Metodické usmernenie k študijnému poriadku  (MU FBI č.2/2015)

         Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (MU FBI č.1/2015)

  Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica UNIZA č.110/2013 v znení dodatkov 1,2)

  Pracovný poriadok  (smernica UNIZA č.159/2017)

  Štipendijný poriadok  (smernica UNIZA č.108/2013 v znení dodatkov 1,2)

         Podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií  (MU UNIZA č.2/2013 v znení dodatku 1 - MU k smernici č.108/2013)

         Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií  (pokyn dekana č.21/2017)

  Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica UNIZA č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

  Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica UNIZA č.30/2002 v znení dodatku 1)

  Grantový poriadok FBI

  Etický kódex študenta FBI

  Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

  Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

  Kolektívna zmluva ŽU na rok 2018

         Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018

  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica UNIZA č.158/2017)   

  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI


Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekana

  2018/18 - Dekanské voľno 31.10.2018

  2018/17 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2018/2019

  2018/16 - Disciplinárna komisia FBI

  2018/15 - Komisia na opravné štátne skúšky - 2018

  2018/14 - Akademický kalendár AR 2018/2019

  2018/12 - Prijímacie konanie do doktorandského štúdia v roku 2018/2019

  2018/11 - Rozhodnutie o pridelení inštitucionálnych grantov v roku 2018

  2018/10 - Zabezpečenie prijímacieho konania do I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

  2018/09 - Prehľad komisií na štátne skúšky 2018

  2018/06 - Rada kvality

  2018/05 - Čerpani dovolenky - 2018

  2018/04 - Nariadenie práce nadčas

  2018/03 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ - 2018

  2018/02 - Redakčná a technická rada časopisu "Krízový manažment"

  2018/01 - Ročné hodnotenie KPV zamestnancov - 2017

  2017/28 - Zápisy z rokovaní odborových komisií doktorandského štúdia

  2017/25 - Vreckové - zahraničné pracovné cesty  (usmernenie k smernici UNIZA č. 146)

  2017/24 - Inventarizácia majetku na FBI UNIZA - 2017

  2017/21 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

  2017/18 - Akademický kalendár AR 2017/2018

  2017/15 - Pridelenie inštituciálnych grantov - 2017

  2017/09 - Opatrenia pre vstup a pobyt v objektoch FBI UNIZA

  2017/08 - Grantová komisia FBI

  2017/06 - Rada študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  2017/02 - Graduačná komisia

  2017/01 - Rada garantov

  2016/15 - Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu

  2016/13 - Parkovanie v areáli Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na ŽU (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

  2015/13 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja

  2015/10 - Edičná komisia

  2015/06 - Komisia ERASMUS+

  2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

  2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekana

  2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

  2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch

  2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie ŽU č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov


Habilitácie a inaugurácie

  Vyhláška MŠ SR č. 6/2005  o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  -  (so zaprac. Vyhlášky č. 457/2012)

  Postup získavania vedecko-pedagogických titulov doc. a prof. na ŽU  -  (MU UNIZA č.8/2016) 

  Kritériá na získanie titulu docent a profesor

  Profesijný životopis  - (vzor)

  Príloha k životopisu  - (vzor)

  Plnenie kritérií na získanie titulu docent/profesor - (tlačivo)

  Požadovaný obsah separátov    


Školné, poplatky a ďalšie platby na ŽU

  Školné a poplatky spojené so štúdiom a s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica UNIZA č.116/2014 v znení dodatkov 1-5)

  Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (MU UNIZA č.2/2018 ŽU)

         Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo - Príloha-1 k metodickému usmerneniu č.2/2018)

  Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    


Záverečné práce

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 Z.z. o záverečných prácach na vysokej škole

  Smernica rektorky ŽU č. 103/2012 o záverečných prácach v podmienkach ŽU  (v znení dodatku 1)

  Evidencia záverečných prác  (knižnica UNIZA - vloženie záverečnej práce do evidencie ZP)

         Evidencia záverečných prác  -  Užívateľský manuál pre vloženie ZP do evidencie

  Elektronický objednávkový systém záverečných prác pre študentov - EDIS  (väzba záverečných prác)

  Uniza Network Management System  -  Správa hesiel pre prihlásenie do systémov ŽU    

  Pomôcka pre študentov "Ako písať a obhájiť bakalársku a diplomovú prácu"  (Míka, Strelcová - 2018)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


Výročné dokumenty, ...

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2017

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2016

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2015

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2014

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2013

  Dlhodobý zámer rozvoja FBI ŽU v Žiline na roky 2014-2020     


Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam, ...  ( Bc., Ing., PhD. )

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

    Individuálne študijné plány doktorandov

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - externé  - (tlačivo)

  Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Štruktúra (osnova) dizertačnej práce    


Ostatné dokumenty a tlačivá

  Prihláška do fakultného kola ŠVOČ  - (tlačivo)

  Formulár žiadosti o zmenu v rozvrhu  - (tlačivo)

  Žiadosť o zaradenie do edičného plánu Žilinskej univerzity  - (tlačivo)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v slovenskom jazyku   (propagačný materiál)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v anglickom jazyku   (propagačný materiál)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva