A+ A A-

KÓLEGIUM DEKANA

 

 Predseda

      doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

 

dekanka fakulty

 

Členovia
      doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. vedúca katedry krízového manažmentu
      Ing. Milan Goč tajomník fakulty
      doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.. prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
      doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. vedúci katedry technických vied a informatiky
      prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. prodekan pre vedu a výskum
      doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. vedúci katedry požiarneho inžinierstva / predseda akademického senátu
      Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. prodekanka pre vzdelávanie
      doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
      Ing. Martin Boroš zástupca doktorandov
      Ing. Diana Komendátová zástupca študentskej časti AS fakulty

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva