A+ A A-

Časopis Krízový manažment

Časopis uverejňuje od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.


Časopis je evidovaný v databáze ERIH PLUS: Prístup do databázy.


Časopis krízový manažment vychádza pravidelne 2 krát za rok.

Články sú do časopisu príjmané priebežne.

Uzávierky do nasledúceho vydania nového čísla časopisu sú vždy do 15. marca a do 15. októbra. 

Tabuľka

Akceptácia článkov prebieha na základe posúdenia článkov nezávislými oponentmi a rozhodnutia redakčnej rady.

Redakcia časopisu akceptuje iba pôvodné články, ktoré ešte neboli uverejnené v žiadnom inom médiu a sú napísané v textovom editore MS Word, rozsah článkov by nemal prekročiť 10 strán formátu A4 a musí byť v súlade so schválenou šablónou, bez číslovania strán.

Proces posudzovania článkov sa realizuje formou „Double-blind peer review“.

 

Články do časopisu zasielajte na emailovú adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 alebo poštou na CD nosiči, prípadne USB kľúči na adresu:

Redakcia časopisu Krízový manažmentu

Fakulta bezpečnostného inžinierstva,

Žilinská univerzita v Žiline

1.mája 32, 010 26 Žilina

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje predsedu technickej rady:

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

alebo člena technickej rady časopisu:

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 logo financovanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Vzdelávanie Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004


Vydáva:

Žilinská univerzita v Žiline,

Fakulta bezpečnostného inžinierstva,

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, SR

IČO: 00397563

 

Tlač časpisu:

EDIS, vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Registrácia časopisu:

Ministerstvo kultúry SR zo dňa 8.3.2009 pod číslom EV 3481/09

 

 

ISSN 1336-0019

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva