A+ A A-

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI:

Meno uchádzača

(druh konania)

Dátum začatia

konania

Dátum ukončenia

konania

Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky

Odbor

Ing. Vladimír MÓZER, PhD.

(habilitačné konanie)

5.10.2015

27.1.2016

Posudzovanie požiarneho rizika v požiarnom inžinierstve

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Linda MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

7.10.2015

27.1.2016

Ohrozenie záchranných zložiek pri lesných požiaroch
v kalamitnom prostredí

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

28.01.2015

19.5.2015

Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

(vymenúvacie konanie)

15.10.2014

9.4.2015.

Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti

strategických objektov štátu

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Witalis Pellowski, PhD.

(habilitačné konanie)

15.10.2014

28.1.2015

Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými
jednotkami pri riešení prírodných a antropogénnych hrozieb

8.3.6 Záchranné služby

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

(vymenúvacie konanie)

20.05.2014

27.11.2014

Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu
priemyselných havárií a požiarov

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(habilitačné konanie)

29.01.2014

20.5.2014

Úlohy informačných systémov v dosahovaní
požadovanej úrovne
bezpečnosti

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Andrej Veľas, PhD.

(habilitačné konanie)

04.06.2013

16.10.2013

Význam merania a testovania vlastností elektrických
zabezpečovacích systémov z pohľadu ich účinnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

(habilitačné konanie)

30.01.2013

4.6.2013

Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu
a fungovanie
trhových subjektov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Eva Sventeková, PhD.

(habilitačné konanie)

09.10.2012 30.1.2013

Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom
zabezpečení
riešenia krízových javov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

  

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva