A+ A A-

 Zákony a vyhlášky

  Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie so stavom k 1.9.2019)

  Vyhláška MŠ SR 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 o záverečných prácach na vysokej škole     


Základné dokumenty a vnútorné predpisy

  Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (dodatok č. 1)

  Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (v znení dodatkov 1,2,3,4,5,6,7)

  Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI  (v znení dodatku 1)

  Zásady volieb do Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI (dodatok č. 1)

  Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2019) (dodatok č. 1)

         Metodické usmernenie k študijnému poriadku  (metodické usmernenie FBI č.2/2015)

         Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (metodické usmernenie FBI č.1/2015)

  Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica UNIZA č.110/2013 v znení dodatkov 1,2)

  Pracovný poriadok  (smernica UNIZA č.159/2017)

  Štipendijný poriadok  (smernica UNIZA č.108/2013 v znení dodatkov 1,2)

         Podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií  (MU UNIZA č.2/2013 v znení dodatku 1 - MU k smernici č.108/2013)

         Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií  (pokyn dekana č.21/2017)

  Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica UNIZA č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

  Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica UNIZA č.30/2002 v znení dodatku 1)

  Grantový poriadok FBI  (v znení dodatku 1)

  Etický kódex študenta FBI

  Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

  Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

  Kolektívna zmluva na rok 2019

  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica UNIZA č.158/2017)   

  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI


Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekanky

  2019/26 - Inventarizácia majetku

  2019/25 - Tútori ročníkov 2019/2020

  2019/24 - Rada garantov FBI UNIZA

  2019/23 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja

  2019/22 - Graduačná komisia FBI UNIZA

  2019/21 - Disciplinárna komisia FBI UNIZA

  2019/20 - Komisia na opravné štátne skúšky 2019

  2019/19 - Akademický kalendár AR 2019/2020

  2019/18 - Redakčná a technická rada časopisu Krízový manažment

  2019/16 - Vymenovanie rady kvality

  2019/15 - Prijímacie konanie do III. stupňa VŠ štúdia - 2019

  2019/14 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa VŠ štúdia - 2019

  2019/13 - Pridelenie inštitucionálnych grantov

  2019/11 - Grantová komisia FBI

  2019/10 - Rada študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  2019/09 - Prehľad komisií na štátne skúšky - 2019

  2019/07 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ - 2019

  2019/02 - Komisia ERASMUS+

  2018/17 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2018/2019

  2018/14 - Akademický kalendár AR 2018/2019

  2018/05 - Čerpani dovolenky - 2018

  2018/04 - Nariadenie práce nadčas

  2017/28 - Zápisy z rokovaní odborových komisií doktorandského štúdia

  2017/25 - Vreckové - zahraničné pracovné cesty  (usmernenie k smernici UNIZA č. 146)

  2017/21 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

  2017/09 - Opatrenia pre vstup a pobyt v objektoch FBI UNIZA

  2016/15 - Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu

  2016/13 - Parkovanie v areáli Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na UNIZA (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

  2015/10 - Edičná komisia

  2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

  2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekana

  2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

  2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch     

  2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie UNIZA č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov


Habilitácie a inaugurácie

  Vyhláška MŠ SR č. 6/2005  o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  -  (so zaprac. Vyhlášky č. 457/2012)

  Postup získavania vedecko-pedagogických titulov doc. a prof. na UNIZA  -  (metodické usmernenie UNIZA č.8/2016) 

  Pomôcka pre uchádzačov o habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FBI

         Príloha-1 - Kritériá na získanie titulu docent a profesor

         Príloha-2 - Profesijný životopis - (vzor)

         Príloha-3 - Príloha k životopisu - (vzor)

         Príloha-4 - Predľad pedagogickej činnosti - (tlačivo)

         Príloha-5 - Plnenie pritérií na získanie titulu "docent/profesor" - (tlačivo)

         Príloha-6 - Súhlas dotknutej osoby - (tlačivo)

         Príloha-7 - Zoznam tlačív na vytvorenie prehľadov k separátom publikácií

  Tlačivo 1   Tlačivo 2   Tlačivo 3   Tlačivo 4   Tlačivo 5
  Tlačivo 6   Tlačivo 7   Tlačivo 8   Tlačivo 9   Tlačivo 10

         Príloha-8 - Požadovaný obsah separátov    


Školné, poplatky a ďalšie platby na UNIZA

  Školné a poplatky spojené so štúdiom a s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica UNIZA č.116/2014 v znení dodatkov 1-8)

  Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (metodické usmernenia UNIZA č.2/2019)

         Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo - Príloha-1 k metodickému usmerneniu č.2/2019 ... pre funkčnosť vyplňovania použite Download)

  Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    


Záverečné práce

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 Z.z. o záverečných prácach na vysokej škole

  Smernica rektorky  č. 103/2012 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA  (v znení dodatku 1)

  Evidencia záverečných prác  (knižnica UNIZA - vloženie záverečnej práce do evidencie ZP)

         Evidencia záverečných prác  -  Užívateľský manuál pre vloženie ZP do evidencie

  Elektronický objednávkový systém záverečných prác pre študentov - EDIS  (väzba záverečných prác)

  Uniza Network Management System  -  Správa hesiel pre prihlásenie do systémov UNIZA    

  Pomôcka pre študentov "Ako písať a obhájiť bakalársku a diplomovú prácu"  (Míka, Strelcová - 2018)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


Výročné dokumenty, ...

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2018

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2017

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2016

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2015

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2014

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2013

  Dlhodobý zámer rozvoja FBI  na roky 2014-2020     


Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam, ...  ( Bc., Ing., PhD. )

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

    Individuálne študijné plány doktorandov

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment - externé  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - denné  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby - externé  - (tlačivo)

  Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Štruktúra (osnova) dizertačnej práce    


Ostatné dokumenty a tlačivá

  Prihláška do fakultného kola ŠVOČ  - (tlačivo)

  Žiadosť o zmenu v rozvrhu - príkaz rektora č. 5/2019 

  Príloha č. 1 - Žiadosť o zmenu v rozvrhu (tlačivo)

  Príloha č. 2 - Záznam o jednorazových zmenách v rozvrhu (tlačivo)

  Žiadosť o zaradenie do edičného plánu Žilinskej univerzity  - (tlačivo)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v slovenskom jazyku   (propagačný materiál)

  Propagačná príručka FBI UNIZA v anglickom jazyku   (propagačný materiál)

  Šablóna prezentácie PowerPoint podľa jednotného fakultného vizuálneho štýlu


 

 

 

Sme - (2019)

sme 2019

Žilinak.sk - (2019)

zachranarik 2019

CVTISR.sk - (2018)

ristvej

Kysuce (č. 7/2019)

Kysuce 2019

Vedanadosah - (2018)

pic

Pravda - Bývanie  (2018)

drevene mrakodrapy

Hospodárske noviny (2018)

drevostavby horlavost

plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD. - rozhovor

Spravodajca 03/2017 s. 7-9 - pdf

spravodajca ZU 03 2017a

CMI kurz Innsbruck 2017

Spravodajca 03/2017 s. 25 - pdf

spravodajca ZU 03 2017b

Deň učiteľov UNIZA

Spravodajca 02/2017 s. 4

spravodajca ZU 02 2017 den ucitelov

Praktické ukážky ochrany osôb

Spravodajca 02/2017 s. 32

spravodajca ZU 02 2017 vyucba a prakticke ukazky

Spravodajca 02/2017 s. 31

spravodajca ZU 02 2017 nastrazne vybusne systemy

Vyšetrovanie príčin požiaru

Spravodajca 02/2017 s. 21

spravodajca ZU 02 2017 vysetrovanie pricin poziaru

Ochrana kritickej infraštruktúry

Spravodajca 02/2017 s. 21

spravodajca ZU 02 2017 k problematike ochrany KI

Kriminalistika v praktických príkladoch

Spravodajca 02/2017 s. 29

spravodajca ZU 02 2017 kriminalistika v praktickych prikladoch

Ženisti a študenti

Obrana 5/2017

obrana 05 2017

Tímový záchranár 2017

Teraz.sk - školský servis 4/2017 - online

Teraz.sk - školský servis 4/2017 - pdf

snimka

Deň otvorených dverí a Firemné dni

Spravodajca ŽU 1/2017

spravodajca ZU 01 2017a

Medzinárodná konferencia Blast Protection

Spravodajca ŽU 1/2017

spravodajca ZU 01 2017b

Žilinčania si hľadajú študentov aj v Česku

Denník SME, Február 2017

sme 08 02 2017

Mesto Rajec v spolupráci s FBI UNIZA

Rajčan, December 2016

rajcan 12 2016

Prečo si vybrať našu školu

Denník SME, November 2016

sme 2016-02 fbi snimka

FBI UNIZA - Deň otvorených dverí

Spravodajca ŽU 01.2016

spravodajca ZU 01 2016

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Prečo si vybrať našu školu

Denník SME, Február 2016

sme 2016-02 fbi snimka

Výročná schôdza DHZ UNIZA

Spravodajca ŽU 02.2016

spravodajca ZU 02 2016

Rekonštrukcia budov FBI UNIZA a Železní hasiči zo Žiliny

Spravodajca ŽU 05.2016

spravodajca ZU 05 2015

Ako na VŠ?

Oficiálny spravodaj SCIO, Február, 2016

ako na vs 02 2016

Zo Žilinskej univerzity najlepšia

Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva

Žilinak.sk, November 2014

Snímka

Olympionici Marián Zemaník a Petra Smaržová

Spravodajca ŽU 02.2014

spravodajca ZU 02 2014

 

 

Spokojnosť absolventov s poskytnutým vzdelaním

Civilná Ochrana, Február 2012

Snmka

 

 

Konferencia PSAM Tokyo

Spravodajca ŽU 05.2013

spravodajca ZU 05 2013

Cvičenie krízového štábu

Spravodajca ŽU 06.2013

spravodajca ZU 06 2013

Letná škola krízového manažmentu

Spravodajca ŽU 08.2013

spravodajca ZU 08 2013

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumeny zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Ballay Michal, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Bartal Kamil, Bc. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Erdélyiová Romana, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Gašpercová Stanislava, Bc., Ing. ,PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Lenko Filip, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Hudáková Mária, doc., Ing. ,PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Strapák Matúš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Orinčák Michal, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Erdélyiová Romana, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Lenko Flip, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôl

Erdélyi Miroslav Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.           Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Erdélyiová Romana, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Kmeť Roman, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Lenko Filip, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

    

Akademickí funkcionári FBI


 foto-dekan

Dekanka fakulty

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6600

 

foto-pd1

Prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6602

foto-pd2

Prodekan pre vedu a výskum

prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6604

foto-pd3

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
a marketing

doc. Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610


Tajomník fakulty

Ing. Milan GOČ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6603

 

1. Stručná história fakulty

     Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline (jej oficiálnou skratkou je FBI ŽU). V preklade do anglického jazyka jej názov znie Faculty of Security Engeneering.

 

     Vznik fakulty je spojený s postupnou transformáciou Vojenskej technickej akadémie v Brne. Priamym predchodcom FBI ŽU je železničná katedra Ženijnej fakulty VTA, z ktorej 1.9.1952 vznikla Železničná fakulta VTA. Rozkazom prezidenta ČSR bola 22.8.1953 Železničná fakulta VTA od školského roku 1953/54 premiestnená do Prahy a zaradená do štruktúry Vysokej školy železničnej v Prahe ako Vojenská fakulta. Vládnym nariadením č.58/1959 Zb. bola Vojenská fakulta premiestnená z Prahy do Žiliny a premenovaná na Vojenskú fakultu Vysokej školy dopravnej. Jej osobitosťou bolo, že ako vojenská fakulta, pôsobiaca v rámci civilnej vysokej školy bola zároveň zaradená do podriadenosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva dopravy a spojov. Z hľadiska vojenského riadenia bola začlenená do organizačnej štruktúry Železničného vojska ČSR. Následne sa ešte dvakrát zmenil názov vysokej školy a spolu s touto zmenou od roku 1980 sa fakulta nazývala Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a v roku 1996 sa názov zmenil na Vojenskú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.

 

     V nadväznosti na zmeny v systéme vojenského vzdelávania SR sa začal aj proces transformácie pôsobnosti a náplne činnosti fakulty. Na základe výsledkov rokovaní zástupcov rezortov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR a po vyslovení súhlasu Akademickým senátom Žilinskej univerzity bola Vojenská fakulta dňa 9.2.1998 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Uznesením vlády SR č. 398 z 31.5.2000 bola FŠI ŽU delimitovaná z rezortu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR do rezortu Ministerstva školstva SR a tým zanikla takmer 50 ročná symbióza civilnej a vojenskej školy. Od tohto okamžiku sa FŠI ŽU stala v plnom rozsahu súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline, t.j. nielen po stránke organizácie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj z pohľadu financovania. Od 1.9.2014 bola fakulta premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.

 

Dekani fakulty

 Počas existencie fakulty sa vo funkcii dekana postupne vystriedali:

   • plk. Ing. Miroslav Dousek

   • plk. Ing. Otakar Gráf

   • gen. mjr. Ing. Josef Petr

   • pplk. Ing. ZdeněkTrippé

   • plk. prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.

   • plk. doc. Ing. Karel Jahelka,CSc.

   • plk. prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.

   • prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

   • prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

   • prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

   • prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

   • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

2. Vzdelávacia činnosť FBI ŽU

     FBI ŽU je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta vytvára priestor na celoživotné vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie, ktoré je zamerané na otázky obsiahnuté v akreditovaných študijných programoch.

 

     Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. Fakulta udeľuje svojím absolventom bakalárskeho štúdia akademický titul bakalár (Bc.), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul inžinier (Ing.) a absolventom doktorandského štúdia akademický titul „doktor" (philoshophie doctor – PhD.).

Na rozvoj fakulty v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti mali veľký význam habilitačné a inauguračné konania, ktoré umožňovali graduačný rast pedagogickým pracovníkom fakulty. Od roku 1998 sa na fakulte úspešne habilitovalo 10 nových docentov a titul profesor získalo 9 príslušníkov fakulty.

 

Od roku 1981 boli menovaní a inaugurovaní títo príslušníci fakulty:

 

 

1981

profesor Vojtech Petro

profesor Dezider Szabó

profesor Jan Havlíček

1996

profesor Jaromír Máca

1997

profesor Pavel Poledňák

2001

profesor Ladislav Šimák

profesor Miroslav Seidl

2003

profesor Marián Mesároš

2007

profesor Josef Reitšpís

2011

profesor Zdeněk Dvořák

2015

profesor Tomáš Loveček

profesorka Jana Müllerová

 

V roku 2005 bol fakulte udelený Certifikát kvality pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť, služby a aktivity pre verejnosť, ktorý potvrdzuje splnenie požiadaviek normy STN EN ISO 9001.

 

Katedry a pracoviská FBI ŽU:

   • Katedra krízového manažmentu,
   • Katedra požiarneho inžinierstva,
   • Katedra bezpečnostného manažmentu,
   • Katedra technických vied a informatiky,
   • Pracovisko výskumu bezpečnosti.

 

Akreditované študijné odbory a študijné programy:

  Bakalárske štúdium (1.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.


  Inžinierske štúdium (2.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.

 

  Doktorandské štúdium (3.stupeň vysokoškolského štúdia):

   • Bezpečnostný manažment,

   • Krízový manažment,

   • Záchranné služby.

 

     Dôležitou súčasťou vzdelávacej činnosti FBI ŽU je aj príprava doktorandov. V doktorandskom štúdiu sú absolventi pripravovaní na samostatnú vedeckú a výskumnú prácu. Štúdium je zamerané na rozšírenie teoretických vedomostí v študovanom programe formou prednášok, seminárov, konzultácií, ale tiež aj získavanie praktických skúsenosti z vedeckovýskumnej práce na fakulte, ale aj prostredníctvom stáží a študijných pobytov na zahraničných vysokých školách a vedeckých pracoviskách.

 

     Súčasťou vzdelávacích aktivít fakulty sú aj rôzne kurzy a vzdelávacie programy organizované v rámci systému celoživotného vzdelávania. Pracoviska fakulty majú akreditované tieto programy celoživotného vzdelávania:

   • Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

   • Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

   • Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,

   • Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,

   • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany,

   • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany,

   • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí.

3. Vedecká činnosť

     Fakulta je súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Žilinskej univerzity v Žiline. Rozvíja tvorivú vedeckú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty. Výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty sú uverejňované prostredníctvom rôznych foriem publikačnej činnosti.
     Fakulta pravidelne organizuje vedecké konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa snaží konfrontovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti s odborníkmi z iných škôl a tiež z praxe. Zároveň prostredníctvom nich poskytuje platformu na širšiu propagáciu činnosti fakulty v odborných kruhoch i vo verejnosti.

 

Medzi najvýznamnejšie konferencie patria:

   • Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,

   • LOGVD – dopravná logistika a krízové situácie,

   • Ochrana pred požiarmi a záchranné služby.

 

Pracovníci fakulty riešia celý rad vedeckovýskumných projektov v rámci grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV, projektov MVTS, ale aj medzinárodných projektov. V rámci odbornej činnosti i riešenia vedeckovýskumných projektov spolupracujú príslušníci fakulty s mnohými významnými inštitúciami a firmami:

   • Úrad vlády SR,

   • Kancelária BR SR,

   • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,

   • Ministerstvo hospodárstva SR,

   • Ministerstvo obrany SR,

   • Ministerstvo vnútra SR,

   • Národný bezpečnostný úrad,

   • Prezídium HaZZ Bratislava,

   • GR Železničnej polície Bratislava,

   • Odbor obrany a ochrany GR ŽSR Bratislava,

   • KÚ Žilina, Odbor krízového riadenia,

   • ObÚ Žilina, Odbor krízového riadenia,

   • QUADRIQ, s. r. o., Liptovský Mikuláš,

   • Jablotron, s. r. o., Žilina,

   • Združenie ochrany majetku a osôb, Bratislava,

   • Rada vlády SR pre prevenciu kriminality,

   • Infodom, vydavateľstvo Bratislava,

   • Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina,

   • PTEÚ Bratislava,

   • FIRES Batizovce , ...

 

FBI ŽU v Žiline spolupracuje s viacerými zahraničnými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Písomné zmluvy o spolupráci má uzavreté s nasledujúcimi zahraničnými vysokými školami a inštitúciami:

   • Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice,

   • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne,

   • Wyższa Szkoła Zarządzania Słupsk,

   • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,

   • Uniwersytet Gdańsk,

   • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej,

   • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,

   • Todor Kableshkov University of Transport, Sofia,

   • Viša železnička škola Beograd,

   • Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě,

   • International School of Logistics and Transport, Wroclaw,

   • Military University of Technology, Warsawa,

   • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

   • University of Niš.

 

     Nezmluvná spolupráca na základe individuálnych kontaktov pracovníkov katedier prebieha s celým radom ďalších zahraničný inštitúcií.
     Na fakulte má dlhodobú tradíciu tiež študentská vedecko-odborná činnosť. Fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu sa okrem študentov fakulty zúčastňujú aj študenti zahraničných vysokých škôl, hlavne z Poľska a Českej republiky.

 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (ďalej FBI) spolupracuje s jednotlivými zástupcami a oddeleniami v rámci štátnej správy a samosprávy v súlade so zameraním jednotlivých katedier. Rovnako v rámci vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti je potrebná spolupráca s praxou. Názvy spoločností s ktorými FBI spolupracuje sú uvedené a rozdelené podľa príslušnosti ku katedrám.

 

Katedra bezpečnostného manažmentu:

ALFA VS, a.s., Slovenská republika

APEOM, s.r.o., Česká republika

APIS, s.r.o., Slovenská republika
Asociácia bezpečnostných manažérov, o.z., Slovenská republika

Asociácia technických bezpečnostných služieb GRÉMIUM ALARM, o.s., ČR

Coca-Cola HBC Slovenská Republika, s.r.o., Slovenská republika

CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Česká republika

Dahua Technology Czech, s.r.o., Česká republika

Detektívna Informačná Služba, s.r.o., Slovenská republika

DUX, s.r.o., Slovenská republika

European Association for Security, Poľská republika

European Institute Of Security And Crisis Management, s.r.o., ČR

Eurosat CS, s. r.o., Česká republika

F.S.C – Bezpečnostní poradenství, a.s., Česká republika

G4S Secure Solutions, a.s., Praha

Grand POWER, s.r.o., Slovenská republika

INFODOM, s.r.o., Slovenská republika

JABLOTRON ALARMS, a. s., Česká republika

Koval Systems, a.s., Beluša, Slovenská republika

Mark2 Corporation Czech, a.s., Česká republika

RAVI, s.r.o., Slovenská republika

REVIMONT-DG, s.r.o., Slovenská republika

SecuriLas, s.r.o., Slovenská republika

Signal Centrum, s.r.o., Slovenská republika

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Slovenská republika

SAIA, n.o., pobočka Žilina, Slovenská republika

Volkswagen Slovakia, a.s., Slovenská republika

Katedra požiarneho inžinierstva:
Prezídium HaZZ
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline
Tyco Fire Suppression and Building Products, Neuruppin CZ s.r.o. Praha
prezídium DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR)
AV ČR (Akadémia Vied ČR) Inštitút makromolekulárnej chémie
Stöbich Brandschutz s.r.o.,
Fires s.r.o. Batizovce
Falck Fire Services, a.s., Bratislava
LS Intertank ApS, Dánsko
Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava
KNAUF Bratislava, s.r.o.
Siemens Slovensko
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
THT Polička, s.r.o., ČR
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
Hlavná banská záchranná stanica Prievidza
Kontrolné chemické laboratóriá CO
Horská záchranná služba
Policajný zbor SR,
Expertízny ústav PZ
Pohotovostné útvary PZ
Gajos, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Kia Motors Slovakia, s.r.o, Žilina
Slovenský červený kríž, Územný spolok Žilina
SAIA, n.o., Žilina
 Katedra technických vied a informatiky:
SEPS a.s. Bratislava,
SPP. a.s. Bratislava,
ŽSR a.s.,
DGSA s.r.o. Žilina,
SECAR, s.r.o. Bratislava,
RAVI s.r.o. Bratislava,
CESys s.r.o Trnava,
IHK -Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Nemecko
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., Olomouc, ČR
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
SAIA, n.o., Žilina
Katedra krízového manažmentu:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, pobočka Žilina

Severoslovenské energetické závody, a.s.

Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2

ALFA Security Technologies, Bratislava

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom

Bel Power Solutions & Protection, Dubnica nad Váhom

CEIT Consulting, s.r.o., Žilina

Výskumní ústav bezpečnosti práce, Praha

Mondi SCP, a.s, Ružomberok

Evonic Fermas, s.r.o, Slovenská Ľupča

RiskConsult s.r.o, Bratislava

Educo – Consult s.r.o, Žilina

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o, Bratislava

SAIA, n.o., Žilina

 

 

 

 

 

Poštová adresa Adresa sídla fakulty Telefón - spojovateľka Fax

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Ul. 1.mája 32
010 26 Žilina

041 / 513 1111 041 / 513 6620

 

Dekanka fakulty

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    
tel.: 041 / 513 6600

 

Sekretariát

Katarína Zavadzanová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.: 041 / 513 6601


Prodekanka pre vzdelávanie
Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6602

Prodekan pre vedu a výskum
 prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6604

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
a marketing

doc. Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610


Tajomník fakulty

Ing. Milan Goč
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6603


Referát pre vzdelávanie

Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing

 Mgr. Anna Košútová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6606

 Dana Baránková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6710

 Mgr. Andrea Lacová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6605

 

 

   

 

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Bc. Anna Kováčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6611

 Alena Stenchláková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6609

 

Referát správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky

Ing. Juraj Piják
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6612

 

História Elektrotechnickej fakulty (EF) začína od roku 1953 založením Vysokej školy železničnej - VŠŽ v Prahe, keď EF bola jej významnou súčasťou. Ďalší medzník v jej histórii tvorí rok 1959, kedy bola VŠŽ premenovaná na Vysokú školu dopravnú - VŠD a spoločnú fakultu vytvorili Strojnícka a Elektrotechnická fakulta (SET). V roku 1962 sa VŠD presťahovala do Žiliny. Spolu s ňou tu prišli i významní predstavitelia, ktorí mali bohaté skúsenosti z praxe, vedeckovýskumnej činnosti a najmä vysokoškolskej pedagogickej praxe. Ďalším medzníkom v histórii EF je rok 1992, kedy sa EF po 33 rokoch vrátila k svojmu pôvodnému názvu. V roku 2003 bol Elektrotechnickej fakulte udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ako prvej fakulte technického zamerania a celkovo druhej fakulte v rámci Slovenskej republiky. Postupne nasledovali ďalšie tri úspešné re-certifikácie v rokoch 2007, 2010 a 2012. Zameranie vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia technických aspektov klasickej dopravy, jej zabezpečenia a problémov technickej prevádzky telekomunikácií, typického pre počiatočné obdobia existencie fakulty, je v súčasnosti hlavný dôraz kladený na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika a biomedicínske inžinierstvo.

Stránka 1 z 2
(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva