A+ A A-

Študijné odbory v rámci skupiny 8.3 Bezpečnostné služby (Oblasť výskumu 23) akreditované na FBI

8.3.1 Ochrana osôb a majetku Opis
8.3.6 Záchranné služby Opis
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Opisy stupňov štúdia: 1. 2. 3.

  

Základné kritériá pre zaradenie výstupov do kategórií A až D pre oblasť výskumu 23 Bezpečnostné služby

Kategória atribútu výstupov Druh výstupu
A
 • Vedecká práca v časopise s IF ≥ 0.7IF→ IF ≥ 0.14
 • Štúdia vo vedeckom zborníku evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká monografia vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom významnom vydavateľstve.
 • Vedecká štúdia z projektu medzinárodného významu riešeného v rámci programu EÚ a v rámci pôsobnosti organizácií EDA
 • (European Defence Agency) a STO NATO (Science and Technology Organization).
 • Doktrína alebo predpis koaličného charakteru ( NATO, EÚ).
 • Udelený patent alebo vynález.
 • Dielo medzinárodného významu s priamym využitím v praxi.
 B
 • Vedecká práca vo významnom časopise, ktorý nie je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká štúdia v recenzovanom zborníku z medzinárodnej konferencie s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A.
 • Vedecká monografia, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Kapitoly v monografii vydané vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná vo významnom vydavateľstve, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve.
 • Výskumná správa (vedecká štúdia) z projektu národného významu riešeného v rámci inštitucionálnej podpory, resp. na základe zadania a požiadavky bezpečnostného sektora SR.
 • Štandard alebo norma.
 • Doktrína alebo predpis rezortného charakteru.
 • Udelený úžitkový vzor.
 C
 • Štúdia vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Štúdia v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Učebnica vydaná v domácom renomovanom vydavateľstve.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v domácom vydavateľstve.
 • Recenzovaná vedecká alebo odborná práca zverejnená na internete.
 • Štúdia spracovaná na základe požiadavky bezpečnostného sektoru, určená na prípravu a realizáciu akvizičných projektov v rámci projektov modernizácie a optimalizácie činností a štruktúr inštitúcií pôsobiacich v bezpečnostnom sektore SR.
 • Štúdia alebo expertíza vypracovaná na základe požiadavky rezortu.
D
 • Ostatné
(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva