A+ A A-

Vedúci pracoviska:

     - - - - -

     mail: - - - - -

     tel.: 041 / 513 6864

 

 

Výskumní pracovníci:

   Ing. Katarína Mäkká, PhD.

   mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

   tel.: 041 / 513 6666

   Mgr. Lenka Siváková.

   mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

   tel.: 041 / 513 6617

  

 

Pracovisko výskumu bezpečnosti Fakulty bezpečnostného inžinierstva sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových a vzdelávacích zahraničných projektov zameraných na základné oblasti výskumu fakulty:

 

  • zdokonaľovanie krízového a bezpečnostného manažmentu vo verejnej správe a podnikateľských subjektoch

  • zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti,

  • komplexné zabezpečovanie ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia.

 

Úlohou pracoviska je vyhľadávanie grantových výziev a možností partnerstiev, poskytovanie a prezentovanie základných informácií o možnostiach zapájania sa pracovísk fakulty do projektovej činnosti a v neposlednom rade podieľanie sa na projektovom riadení prípravy projektov ako aj ich následnom riešení.

 Interné materiály

   • Organizačný poriadok PVB

   • Fakturačné údaje FBI UNIZA

   • Odbor prípravy a realizácie projektov UNIZA

   • Prehľad zmlúv

   • Verejné obstarávanie - dokumenty intranet

   • Bezpečnostné grantové schémy

   • Kalendár podujatí EU

   • Laboratória UVP - text

   • Výskumná infraštruktúra FBI - text

   • Účtovné kalkulačky - rôzne

 Prezentácie

   • Prezentácia výzva - COST

   • Prezentácia výzva - V4

   • Prezentácia FBI UNIZA

   • Prezentácia PVB UNIZA

   • Prezentácia UVP - laboratóriá

   • Europass FBI UNIZA

 Grantové agentúry

   • Výskumná agentúra SR

   • Operačná program Výskum a inovácie - OP VaI

   • Operačná program Kvalita životného prostredia - OP KZP

   • Agentúra na podporu výskumu a vývoja - APVV

   • Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA

   • Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR - KEGA

 

Študijné odbory v rámci skupiny 8.3 Bezpečnostné služby (Oblasť výskumu 23) akreditované na FBI

8.3.1 Ochrana osôb a majetku Opis
8.3.6 Záchranné služby Opis
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Opisy stupňov štúdia: 1. 2. 3.

  

Základné kritériá pre zaradenie výstupov do kategórií A až D pre oblasť výskumu 23 Bezpečnostné služby

Kategória atribútu výstupov Druh výstupu
A
 • Vedecká práca v časopise s IF ≥ 0.7IF→ IF ≥ 0.14
 • Štúdia vo vedeckom zborníku evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká monografia vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom významnom vydavateľstve.
 • Vedecká štúdia z projektu medzinárodného významu riešeného v rámci programu EÚ a v rámci pôsobnosti organizácií EDA
 • (European Defence Agency) a STO NATO (Science and Technology Organization).
 • Doktrína alebo predpis koaličného charakteru ( NATO, EÚ).
 • Udelený patent alebo vynález.
 • Dielo medzinárodného významu s priamym využitím v praxi.
 B
 • Vedecká práca vo významnom časopise, ktorý nie je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká štúdia v recenzovanom zborníku z medzinárodnej konferencie s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A.
 • Vedecká monografia, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Kapitoly v monografii vydané vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná vo významnom vydavateľstve, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve.
 • Výskumná správa (vedecká štúdia) z projektu národného významu riešeného v rámci inštitucionálnej podpory, resp. na základe zadania a požiadavky bezpečnostného sektora SR.
 • Štandard alebo norma.
 • Doktrína alebo predpis rezortného charakteru.
 • Udelený úžitkový vzor.
 C
 • Štúdia vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Štúdia v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Učebnica vydaná v domácom renomovanom vydavateľstve.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v domácom vydavateľstve.
 • Recenzovaná vedecká alebo odborná práca zverejnená na internete.
 • Štúdia spracovaná na základe požiadavky bezpečnostného sektoru, určená na prípravu a realizáciu akvizičných projektov v rámci projektov modernizácie a optimalizácie činností a štruktúr inštitúcií pôsobiacich v bezpečnostnom sektore SR.
 • Štúdia alebo expertíza vypracovaná na základe požiadavky rezortu.
D
 • Ostatné

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI:

Meno uchádzača

(druh konania)

Dátum začatia

konania

Dátum ukončenia

konania

Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky

Odbor

Ing. Katarína Hollá, PhD.

(habilitačné konanie)

24.1.2018

22.5.2018

Stav a perspektívy prevencie závažných priemyselných havárií v SR

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Michal Orinčák, PhD.

(habilitačné konanie)

22.5.2018

24.10.2018

Špecifiká dekontaminácie v podmienkach chemickej havárie

8.3.6 Záchranné služby

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(vymenúvacie konanie)

30.4.2018

6.12.2018

Modelovanie a simulácie ako podpora rozhodovania v krízovom manažmente

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

(habilitačné konanie)

27.6.2017

24.1.2018

Fázy požiaru osobného motorového vozidla

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Katarína Buganová, PhD.

(habilitačné konanie)

26.10.2016

25.1.2017

Perspektívy rozvoja manažmentu rizika malých a stredných podnikov v kontexte aktuálnych trendov zmien podnikateľského prostredia

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Vladimír MÓZER, PhD.

(habilitačné konanie)

21.10.2015

27.1.2016

Posudzovanie požiarneho rizika v požiarnom inžinierstve

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Linda MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

21.10.2015

27.1.2016

Ohrozenie záchranných zložiek pri lesných požiaroch
v kalamitnom prostredí

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

28.01.2015

19.5.2015

Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

(vymenúvacie konanie)

15.10.2014

9.4.2015.

Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti

strategických objektov štátu

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Witalis Pellowski, PhD.

(habilitačné konanie)

15.10.2014

28.1.2015

Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými
jednotkami pri riešení prírodných a antropogénnych hrozieb

8.3.6 Záchranné služby

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

(vymenúvacie konanie)

20.05.2014

27.11.2014

Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu
priemyselných havárií a požiarov

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(habilitačné konanie)

29.01.2014

20.5.2014

Úlohy informačných systémov v dosahovaní
požadovanej úrovne
bezpečnosti

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Andrej Veľas, PhD.

(habilitačné konanie)

04.06.2013

16.10.2013

Význam merania a testovania vlastností elektrických
zabezpečovacích systémov z pohľadu ich účinnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

(habilitačné konanie)

30.01.2013

4.6.2013

Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu
a fungovanie
trhových subjektov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Eva Sventeková, PhD.

(habilitačné konanie)

09.10.2012 30.1.2013

Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom
zabezpečení
riešenia krízových javov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

  

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva