A+ A A-

Bakalárske štátne skúšky 2017

DENNÉ EXTERNÉ
  KM Tézy - KM Bc. - denné Tézy - KM Bc. - externé
  BM Tézy - BM Bc. - denné Tézy - BM Bc. - externé
  ZS Tézy - ZS Bc. - denné Tézy - ZS Bc. - externé
  BOKI Tézy - BOKI Bc. - denné ----

 

Inžinierske štátne skúšky 2017

DENNÉ EXTERNÉ
  KM Tézy - KM Ing. - denné Tézy - KM Ing. - externé
  BM Tézy - BM Ing. - denné Tézy - BM Ing. - externé
  ZS Tézy - ZS Ing. - denné Tézy - ZS Ing. - externé
  BOKI --- ----

 

Formuláre pre štátne skúšky

     Formuláre a ostatné dokumenty ku štátnym skúškam nájdete pod odkazom "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY"

Harmonogram promócií

     Harmonogram promócie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Legislatíva k štipendiám a pôžičky

•  Základné legislatívne dokumenty ku štipendiám nájdete na stránke 
        "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY" v odsekoch "Zákony a vyhlášky" a "Základné dokumenty a predpisy"

 

•  Možnosti poskytovania pôžiček študentom vysokých škôl nájdete na web-stránke fondu na podporu vzdelávania
        http://www.fnpv.sk

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ŠTIPENDIÍ NA FBI

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIÁ

Jednorazové motivačné prospechové štipendium priznáva Fakulta bezpečnostného inžinierstva určenému počtu študentov FBI ŽU, ktorí študujú v dennej alebo externej forme štúdia 1. a 2. stupňa štúdia na základe výsledkov štúdia v predchádzajúcom akademickom roku (ak študent nemal v tomto roku prerušené štúdium a neprekročil štandardnú dĺžku štúdia). Výsledky štúdia v predmetoch povinných, povinne voliteľných a výberových, ktoré si študent zapísal za predchádzajúci akademický rok, sa posudzujú v poradí podľa nasledovných kritérií:

- získania minimálne 60 kreditov za akademický rok,

- váženého priemeru známok zo všetkých zapísaných predmetov.

 

Na základe týchto kritérií sa zostavia poradovníky všetkých študentov fakulty v 1. a 2. stupni v dennej a externej forme štúdia. V prípade rovnosti vážených priemerov na konci poradovníkov sa použijú kritériá podľa:

- váženého priemeru známok z povinných predmetov,

- počtu opakovaní skúšok.

MIMORIADNE ŠTIPENDIÁ

Jednorazové motivačné mimoriadne štipendiá sú priznané študentom FBI ŽU, ktorí študujú v 1. a 2. stupni v dennej alebo externej forme štúdia za:

 

1. Vypracovanie a obhajobu súťažnej práce vo fakultnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ):

1. miesto: 130 € / práca ŠVOČ

2. miesto: 90 € / práca ŠVOČ

3. miesto: 60€ / práca ŠVOČ

 

2. Získanie Ceny dekana FBI ŽU za výborné študijné výsledky:

a.) bakalársky stupeň štúdia: 200 €

(ak študent dosiahol celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej práce) max. 1,5 (1,6 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“)

b.) inžiniersky stupeň štúdia: 300 €

(ak študent dosiahol celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej práce) max. 1,2 (1,4 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“).

 

3. Úspešnú reprezentáciu FBI ŽU v aktuálnom akademickom roku.

Návrhy môžu podávať zamestnanci jednotlivých súčastí ŽU a študenti, ktorí majú vedomosť o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimoriadnym štipendiom. Výšku štipendia stanoví na základe finančných možností fakulty dekan FBI ŽU.

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Sociálne štipendiá sa poskytujú študentom 1. a 2. stupňa štúdia v dennej forme v súlade s § 96 ods. 1 až 7 zákona o VŠ a podľa súvisiacich predpisov z dotácie zo štátneho rozpočtu. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor Žilinskej univerzity v Žiline. Na sociálne štipendium má študent, ktorý spĺňa príslušné kritériá, právny nárok.

Pracovníčky referátu pre vzdelávanie

Mgr. Anna Košútová

041/513 6606

Gabriela Mydliarová

041/513 6605

e-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Úradné hodiny pre študentov 1. a 2. stupňa

Pondelok: 8:00 – 11:00
Utorok: 8:00 – 11:00
Streda: 8:00 – 11:00
Štvrtok: 9:00 – 11:00, 13:00 -14:00
Piatok. OTVORENÉ len pre študentov externej formy štúdia

 

Sprievodca prváka na Žilinskej univerzite v Žiline

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva