A+ A A-

Konferencia Advances in Fire & Safety Engineering

Zborník konferencie Advances in Fire & Safety Engineering 2019 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie:

Obsah a úvodné strany

Adamová, V., Kubjatko, T., Veľas, A.: Posúdenie bezpečnosti núdzového tunelového zálivu z hľadiska geometrickej agresivity
Coneva, I., Vandlíčková, M., Svetlík, J.: Horľavé konštrukčné materiály a emisie horenia
Erdélyiová, R., Leitner, B.: Vplyv oceľovej výstuže na šírenie tepla v prierezoch spriahnutých konštrukcií
Fürst, R., Pokorný, M.: Požárni specifika konstrukcií z textilního betónu
Gašpercová, S., Dopater, M., Lisý, M.: Vplyv opracovania dreva na kvalitu protipožiarneho náteru
Gašpercová, S., Makovická Osvaldová, L., Vandlíčková, M.: Vplyv fungicídnych prípravkov na horenie dreva
Herczeg, G., Komjáthy, L.: Organization and implementation of evacuation drills
Horváthová, M., Jancík, J., Makovická Osvaldová, L., Gašpercová, S., Vandlíčkova, M.: Reakcia na oheň vybraného izolačného materiálu – korok
Jánošík, L., Šudrychová, I., Poledňák, P., Jánošíková, I.: Charakter jízdy zásahového požárního automobilu v hasebním obvodu požární stanice Valašské Meziříčí
Konárik, M.: Porovnanie technických prostriedkov používaných pri závaloch a zásypoch v SR a ČR
Kós, G., Komjáthy, L.: Life-saving with the use of breathing apparatus
Marková, I., Šmida, M.: Pilotné testovanie požiarneho scenára na hrade Bzovík
Martinka, J., Rantuch, P.: Odhad viditeľnosti v požiarnom úseku a jeho variabilita
Matta, K., Monoši, M.: Jazdné vlastnosti hasičských vozidiel
Mózer, V., Svetlík, J., Štefanická, A., Magdolenová, P.: Equivalent fire exposure evaluation for various construction materials
Orinčák, M., Strapák, M.: Hodnotenie lokalít vodných zdrojov za účelom praktického výcviku študentov
Rantuch, P., Martinka, J., Wachter, I.: Vplyv drevného prachu na horenie polyméru na báze epoxidovej živice
Štefanická, A., Mózer, V., Magdolenová, P.: Porovnanie domáceho a zahraničného systému riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb
Štefanický, B.: Zásah na likvidáciu nezákonne uloženého nebezpečného odpadu
Strapák, M., Orinčák, M., Macurová, Ľ.: Metodika posudzovania povodní na územiach makroregiónov
Svetlík, J., Mózer, V.: Testovanie moderných konštrukčných materiálov pre prostriedky na dopravu vody pri mimoriadnych udalostiach
Vandlíčkova, M., Makovická Osvaldová, L., Gašpercová, S.: Posúdenie horľavosti vybraných druhov textilných materiálov
Verešová, T., Svetlík, J.: Zásah hasičských jednotiek v železničnom tuneli
Wachter I., Rantuch P., Martinka J., Štefko T.: Parametre horenia zmesi nafty a dekanolu stanovené kónickým kalorimetrom
Zachar, M., Mojžiš, M., Kačíková, D., Mitterová, I.: Porovnanie sorpčnej kapacity vybraných sorbentov

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva