A+ A A-

Kurz matematiky 2019

Vážená študentka, vážený študent,

v akademickom roku 2019/2020 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia, alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné.

Kurz je tematicky zameraný na:

- úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií,

- algebraické rovnice,

- iracionálne, goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice,

- komplexné čísla,

- vektorová algebra,

- analytická geometria v rovine a kužeľosečky.

 

Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento kurz prihlásiť. Účastníci kurzu dostanú elektronické skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky.


 

KURZ MATEMATIKY

Termín                        16. – 20. septembra 2019

Rozsah                        30 vyučovacích hodín (od 8:00 do 13:00)

Miesto konania          Učebňa MB 208 v areáli FBI UNIZA

(pri autobusovej stanici)

  

Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia. Náklady na kurz sú hradené z kurzového poplatku účastníkov.

 


 

Kurzový poplatok: 50,00 € za účastníka, (1,66 €/1 hod) sa uhrádza v hotovosti v deň začiatku kurzu.

 

Ubytovanie: V študentskom domove, pokiaľ Vám bolo pridelené, ostatní individuálne.

 

Stravovanie je možné zabezpečiť v stravovacom zariadení UNIZA tak, ako počas riadneho štúdia.

 

Prihlášky:                   do 13. septembra 2019 vyplniť on-line formulár kurzu matematiky na https://bit.ly/2L8scRs

 

Začiatok kurzu:         16. septembra 2019 o 8.00 hod. v učebni MB 208 (FBI UNIZA)

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva