A+ A A-

Medzinárodný projekt NATO Science for Peace and Security, na tému ochrany mäkkých cieľov, v koordinácii FBI UNIZA

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je koordinátorom medzinárodného vedeckého projektu NATO Science for Peace and Security (SPS) ARW G5524.

Projekt je riešený v spolupráci s  Institution National Technical University “Kharkovsky Politechnical Institute” (UA). Hlavnými koordinátormi sú prof. Ing. Ladislav Hofreiter,CSc., za Slovensko ako členskú krajinu NATO a FBI UNIZA  a Dr. Tech. Sc. Prof. Viacheslav Berezutskyi za Ukrajinu, ako partnerskú krajinu NATO.

S cieľom vytvoriť fórum na výmenu informácií o nových trendoch a bezpečnostných požiadavkách vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti objektov spadajúcich do kategórie mäkké ciele, ako aj za účelom vytvorenia priestoru na prezentovanie relevantných scenárov ohrození a ďalších tém, bol v  rámci projektu  usporiadaný vedecký workshop s názvom Soft Target Protection.  Ochrana mäkkých cieľov, t.j. ochrana ľudí a ich zhromaždení, objektov a priestorov s vysokým výskytom ľudí a zároveň  nízkou úrovňou ochrany pred teroristickými útokmi a inou násilnou trestnou činnosťou je dnes, vzhľadom na vývoj globálnej bezpečnostnej situácie, veľmi aktuálnou témou.

 

Workshop prebehol v dňoch  17. -19. októbra 2018 v Prahe v kongresovom centre Masarykova kolej a v PVA EXPO PRAHA, kde sa uskutočnilo výjazdové rokovanie s pridanou hodnotou – účasťou na  výstave Future Forces Forum (FFF). Future Forces Forum  je medzinárodná platforma pre trendy a technológie v obrane a bezpečnosti. Ide o sériu aktivít, ktorých vrcholom je uvedená výstava zameraná na  dlhodobú podporu domáceho priemyslu, vedy, výzkumu a vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti  (viac info na http://www.future-forces-forum.org).

Témy rokovaní uskutočnených v rámci workshopu Soft Target Protection je možné zhrnúť do niekoľkých okruhov, sú to: teoretické aspekty ochrany mäkkých cieľov, odolnosť a ochrana mäkkých cieľov pred nástražnými výbušnými systémami a účinkami výbuchu, ochrana pred terorizmom, manažérske, technické a technologické riešenia v dotknutej oblasti, ako aj možnosti implementácie síl a prostriedkov štátnych a neštátnych zložiek.

 

Účastníkmi workshopu boli poprední odborníci pozvaní priamo NATOm, zástupcovia z  Talianska, Francúzska, Slovinska, Maďarska, Poľska a samozrejme Slovenska a Českej republiky. Vďaka partnerstvu Ukrajiny a Slovenska a vďaka účasti veľkého množstva prednášajúcich z rôznych krajín, workshop zabezpečil efektívnu, otvorenú a rozsiahlu výmenu poznatkov a skúseností. Neformálna priateľská atmosféra workshopu priniesla nové partnerstvá, ktoré sú dôležité pre budúcu medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany a bezpečnosti. O výstupy z workshopu sa zaujímalo aj  Ministerstvo vnútra ČR – generálne riaditeľstvo HZS ČR, oddelenie ochrany obyvateľstva, ktorí prejavili záujem o budúcu spoluprácu v oblasti riešenia ochrany mäkkých cieľov a rovnako aj porovnania významu a prístupu k ochrane  mäkkých cieľov v rôznych krajinách. Workshopu sa zúčastnili aj študenti magisterského štúdia Univerzity Obrany, Fakulty vojenského leadershipu oboru bezpečnostný manažment. O účasti na konferencii napísali na svojej webovej stránke (https://info.unob.cz/Stranky/2018/11/20181106.aspx): „Účast studentů na tomto prestižním workshopu je součástí dlouhodobé snahy fakulty dát studentům posledního ročníku magisterského navazujícího studia možnost seznámit se před nástupem do praxe s aktuálními trendy v oblasti bezpečnosti“

 

Patronát nad workshopom prebral Prof. Ing.  Zdeněk Dvořák, PhD., dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva, ako  aj Ministerstvá obrany SR a ČR. Za vynikajúce zorganizovanie celého workshopu patrí vďaka Ing. Zuzane Kubíkovej, externej doktorandke FBI UNIZA.  

Závery workshopu budú publikované v zborníku vydanom vydavateľstvom Springer, pod hlavičkou NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Viac informácií je možné nájsť na stránke projektu: http://www.fbi.uniza.sk/sps-nato-arw/.

 

Autor:   Ing. Lucia Figuli, PhD.

Katedra technických vied a informatiky / KTVI FBI UNIZA


Snímka

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva