A+ A A-

OptiSB - sympózium 2017

Vedecké sympózium optiSB Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v rámci projektu VEGA 1/0064/15 „Optimalizácia kompetencií v korelačných súvislostiach so špecifikami typových pozícií v súkromnej bezpečnosti“ organizovala vedecké sympózium s názvom:

 

Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej bezpečnosti (optiSB)

Sympózium optiSB sa konalo dňa 13.11.2017 v priestoroch Informačného centra Fakulty riadenia a informatiky. Vedecké sympózium optiSB sa konalo pod záštitou prof. Ing. Zdenka Dvořáka, PhD. (dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva) a doc. Ing. Emila Kršáka PhD. (dekan Fakulty riadenia a informatiky). Rokovanie sympózia slávnostne otvoril prof. Dvořák spolu s Ing. Furmanom (1. Viceprezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti). Cieľom sympózia bola výmena teoretických poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z problematiky bezpečnosti, ochrany osôb a majetku, ako aj využitia softvérových nástrojov pri výbere zamestnancov bezpečnostných služieb. Prezentovanie príspevkov v rámci vedeckého sympózia prebehlo v dvoch sekciách. Prvá sekcia bola zameraná na problematiku kompetencií zamestnancov bezpečnostných služieb. V rámci prvej sekcie boli odprezentované príspevky na témy: ekonomické aspekty zabezpečenia súkromnej bezpečnostnej služby, personálne zabezpečenie súkromnej bezpečnostnej služby, odborná a psychická spôsobilosť zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb. Druhá sekcia bola zameraná na problematiku softvérových nástrojov a ich implementácia v bezpečnostných službách. V rámci druhej sekcie boli odprezentované príspevky na témy: softvérový nástroj pre optimalizáciu vyhľadávania požiadaviek na typovú pozíciu, webová aplikácia pre vyhľadanie požiadaviek na typovú pozíciu a testovanie softvéru pre modelovanie personálnych kompetencií. V závere sympózia prebehla diskusia, ktorá bola zameraná na ďalšie možnosti riešenia a spolupráce v rámci predmetnej problematiky.

Ďakujeme prítomným za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

opti sb 1 opti sb 1
opti sb 1 opti sb 1

 

 

 

Autori:

Mgr. Valéria Moricová, PhD., Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA

Ing. Monika Václavková, PhD., Katedra informatiky FRI UNIZA

Foto: Ing. Jozef Kostolný, PhD., Katedra informatiky FRI UNIZA

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva