A+ A A-

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu fakulty vyhlasuje: 

doplňujúce voľby do študentskej časti

akademického senátu fakulty,

ktoré sa uskutočnia dňa 25.10.2017

Voľby riadi a uskutočňuje volebná komisia ustanovená Akademickým senátom FBI UNIZA v zložení:

predseda:     doc. Ing. Andrej VEĽAS, PhD. (KBM)

členovia :      Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. (KPI)

                       Ing. Martin BOROŠ (doktorand, KBM)

                       Ing. Diana KOMENDÁTOVÁ (KPI) 

Voľby sa uskutočňujú na základe zániku členstva zástupcu študentskej časti akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva akademickej obce.

Volebné právo (právo voliť a byť volený) do študentskej časti Akademického senátu FBI UNIZA majú všetci študenti zapísaní do študijných programov uskutočňovaných na fakulte.

Každý člen zamestnaneckej i študentskej časti akademickej obce má právo navrhnúť kandidáta písomne ktorémukoľvek z členov volebnej komisie.

Volebná komisia zostaví z návrhov kandidátnu listinu s tým, že musí mať písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Táto listina bude zverejnená na web-stránke fakulty a nástenkách v priestore fakulty.

Voľby sa vykonávajú väčšinovým volebným systémom na princípoch rovného a priameho volebného práva, tajným hlasovaním. Voľby sa uskutočnia v miestnosti MA116 na FBI UNIZA (25.10.2017).

Každý oprávnený volič zo študentskej časti akademickej obce môže zakrúžkovať najviac 4 kandidátov uvedených na hlasovacom lístku. Ak zakrúžkuje viac kandidátov, alebo nezakrúžkuje žiadneho, je jeho hlas neplatný. Volebná komisia po zrátaní hlasov pre jednotlivých kandidátov zistí ich poradie. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje volebná komisia žrebovaním.

časový plán volieb

Návrhy na kandidátov členstva v Akademickom senáte FBI ŽU pre zamestnaneckú a študentskú komoru

12.-18.10.2017

do 12:00 hod.

Zverejnenie overených kandidátnych listín pre voľby do zamestnaneckej a študentskej komory

19.10.2017

Volebný akt vo volebnej miestnosti

25.10.2017

10:30 – 14:00 hod.

miestnosť:  MA116 – FBI UNIZA

 

Výsledky volieb zverejní volebná komisia Akademického senátu FBI UNIZA dňa 26.10.2017.

Ing. Jozef SVETLÍK, PhD., predseda AS FBI UNIZA

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva