A+ A A-

Vyhlásenie volieb do AS FBI a zoznam kandidátov - 2018

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu fakulty

V Y H L A S U J E   V O Ľ B Y

do zamestnaneckej časti a študentskej časti akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 25.10.2018

 

Ďalšie podrobnosti a organizácia volieb - pod týmto odkazom

 


 

  ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY DO AS FBI UNIZA 2018

 


 

 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva