A+ A A-

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje:

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DVOCH ČLENOV

ŠTUDENTSKEJ ČASTI

AKADEMICKÉHO SENÁTU

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

NA FAKULTE BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERTSVA UNIZA

 

SPÔSOB USKUTOČNENIA DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS UNIZA

 

Voľby členov študentskej časti AS UNIZA sú upravené vo vnútornom predpise Žilinskej univerzity v Žiline Zásady volieb do AS UNIZA.

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS UNIZA Návrhy kandidátov na zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty sa podávajú písomne príslušnej miestnej volebnej komisii. Písomný návrh kandidáta na člena AS UNIZA môže miestnej volebnej komisii podať iba člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

 

Po uplynutí lehoty na odovzdanie návrhov si miestna volebná komisia vyžiada písomný súhlas všetkých navrhovaných kandidátov a zostaví výslednú kandidátnu listinu. Kandidáti po odsúhlasení kandidatúry doručia miestnej volebnej komisii bezodkladne stručnú životopisnú a profesijnú charakteristiku.

 

Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže voliť najviac dvoch kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak zakrúžkuje viac kandidátov alebo nezakrúžkuje žiadneho, hlasovací lístok je neplatný.

 

Miestna volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a  členmi študentskej časti AS UNIZA sa stávajú kandidáti podľa určeného poradia.

 

ZOZNAM ČLENOV MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UNIZA

 

Doc. Ing. Andrej VEĽAS,PhD.

Ing. Jozef SVETLÍK,PhD.

Ing. Martin BOROŠ

 

MIESTO KONANIA VOLIEB:  miestnosť MA 116

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM DOPLŇUJÚCICH VOLIEB ČLENOV ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS UNIZA NA FBI UNIZA

 

Dátum

Úkon

Zodpovedný

Poznámka

11.10.2017

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UNIZA a zverejnenie vyhlásenia

miestna volebná komisia

Zverejnenie vyhlásenia volieb na  intranete UNIZA a na FBI UNIZA.

 18.10.2017

Odovzdávanie návrhov kandidátov na člena študentskej časti AS UNIZA za FBI UNIZA

miestna volebná komisia

Návrhy sa odovzdávajú členom miestnej volebnej komisie najneskôr do

18.10.2017

do 12:00 hod.

19.10.2017

Vyžiadanie písomných súhlasov s kandidatúrou, odovzdanie stručnej životopisnej a profesijnej charakteristiky kandidátov,

zostavenie kandidátnej listiny pre doplňujúce voľby do AS UNIZA a ich zverejnenie

miestna volebná komisia

Kandidátna listina a stručná životopisná a profesijná charakteristika budú vyvesené na intranete UNIZA a na FBI UNIZA.  

 

25.10.2017

Voľby dvoch členov študentskej časti AS UNIZA  za FBI UNIZA

miestna volebná komisia

Od 10.30 hod.

do 14.00 hod.

26.10.2017

Vypracovanie zápisu o priebehu a výsledku volieb.

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA za FBI UNIZA.

miestna volebná komisia

Výsledky volieb budú vyhlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, 11.10. 2017

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, v. r. predseda AS UNIZA

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva