A+ A A-
Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA Vás pozýva na
23. medzinárodnú vedeckú konferenciu
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa bude konať 23. - 24. mája 2018 v Žiline.
Sprievodná akcia:  Konferencia "Mladá veda 2018" - 24. mája 2018

Všetky informácie ku konferencii RKS-2018 a konferencii Mladá veda - 2018 sú na stránke Katedry krízového manažmentu FBI  
   http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/aktualna-konferencia


Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.

 

Dôležité termíny:

Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu 10. 4. 2018
Zaslanie príspevku a záväznej prihlášky 10. 4. 2018
Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch 24. 4. 2018
Úhrada konferenčného poplatku a zaslanie avíza 28. 4. 2018
Zaslanie podrobného programu konferencie 12. 5. 2018

 

Miesto konania konferencie:   Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovensko

 

Dokumenty ku konferencii (Pozvánka + rámcový prohram; Prihláška s anotáciou; Šablóna príspevku; Záväzná prihláška)
nájdete na stránke konferencie - Katedry krízového mamažmentu - http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/aktualna-konferencia

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva