A+ A A-

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania.

Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva