A+ A A-

Výberové konanie

R e k t o r k a   Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie:

     •   1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na kratší pracovný čas vo funkcii odborný asistent (Katedra bezpečnostného manažmentu)

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25.10.2017 na adresu:
     Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

     Podrobné údaje k výberovému konaniu sú uvedené pod vyššie uvedeným okazom.

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva