A+ A A-

ŠVOČ - 2017

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 19. apríla 2017 v nasledujúcich sekciách:


 

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnej správy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry, špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochrana prvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI.

• Zoznam tém pre sekciu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry  -  vypísaných Katedrou technických vied a informatiky FBI.

 

Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, bezpečnosť kritickej infraštruktúry, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií. 

•  Zoznam tém pre sekciu Krízový manažment  -  vypísaných Katedrou krízového manažmentu FBI.

 

Ochrana osôb majetku a informácií

Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry,   bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

•  Zoznam tém pre sekciu Ochrana osôb majetku a informácií  -  vypísaných Katedrou bezpečnostného manažmentu FBI.

 

Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

•  Zoznam tém pre sekciu Záchranné služby  -  vypísaných Katedrou požiarneho inžinierstva FBI.


 

Ako sa prihlásiť:

V prípade záujmu zúčastniť sa ŠVOČ je potrebné vybrať si tému práce (alebo navrhnúť vlastnú), dohodnúť sa s vedeckým konzultantom na ďalšom postupe a nasledovne priniesť vyplnenú prihlášku tajomníkovi sekcie, ktorý vám poskytne ďalšie informácie:

 

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry Ing. Maroš Lacinák
Ochrana osôb majetku a informácií Ing. Martin Halaj
Krízový manažment Ing. Veronika Bobáňová
Záchranné služby Ing. Matej Kadlic

 

•  Prihláška do ŠVOČ  (tlačivo - Word)


 

Základné informácie k prácam ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017

 1. prihlášky odovzdať tajomníkom jednotlivých sekcií do 31. 03. 2017 na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty;
 2. súťažné práce a prezentácie odovzdať v papierovej (dva výtlačky) a v elektronickej forme (1 x) tajomníkom jednotlivých sekcií do 31. 03. 2017;
  - prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt);
  - súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf);
  - cudzí a zahraniční účastníci predložia súťažné práce a prezentácie v deň súťaže priamo odbornej porote;
 3. prácu ŠVOČ spracovať v rozsahu 12 – 16 strán (úvod až záver);
 4. pri vypracovaní použiť metodickú pomôcku uverejnenú na stránke www.fbi.uniza.sk: LEGISLATÍVA, DOKUMENTY – ZÁVEREČNÉ PRÁCE – Pomôcka pre študentov „Ako písať záverečné práce“ (k dispozícii tu);
 5. študenti FBI UNIZA prácu vypracovať podľa fakultného vizuálneho štýlu (k dispozícii tu);
 6. prezentácie prác pripraviť v MS Power Point na 10 – 15 minút.

 

Príkaz dekana ku ŠVOČ            Príkaz dekana ŠVOČ-2017

 

Uzávierka podávania prihlášok: 31. 03. 2017

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva